Zpracování osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOU“) si Vás tímto dovolujeme informovat a poučit o Vašich právech a našich povinnostech tak, jak vyplývají z GDPR a ZOOU.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů bude prováděno správcem – Pronajímatelem uvedeným v článku I. nájemní smlouvy („Správce“), osobní údaje však pro Správce může zpracovávat i  („Zpracovatel“).

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ

Správce, případně Zpracovatel budou zpracovávat pouze ty osobní údaje, s jejichž zpracováním jste souhlasili a pouze v rozsahu nezbytně nutném pro účel, pro který jsou zpracovávány.

Pro Vaši informaci uvádíme jednotlivé kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje sloužící k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci (jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ, číslo občanského průkazu nebo pasu)
 • údaje umožňující kontakt s Vámi (kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa)
 • popisné údaje (např. bankovní spojení)

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Správce bude zpracovávat pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro daný účel.

A. Zpracování osobních údajů v souvislosti s poptávkou ubytovacích služeb na webových stránkách

V případě poptávky služeb na webových stránkách Pronajímatele www.chatateraska.cz prostřednictvím poptávkového formuláře či odesláním dotazu na příslušný e-mail uvedený na daném webu bude Správce zpracovávat osobní údaje potencionálního klienta, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt, příp. firma.

Po zpracování příslušné poptávky může Správce výše uvedené osobní údaje použít dále pro své marketingové účely týkající se nabídky ubytovacích služeb, a to ve svém oprávněném zájmu. V tomto případě máte právo na výmaz či být zapomenuti, přičemž tyto požadavky můžete směřovat e-mailem na e-mailovou adresu info@chatateraska.cz

Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět Správce sám, případně prostřednictvím Zpracovatele.

B. Zpracování osobních údajů v souvislosti s ubytovací službou

Osobní údaje klientů (jméno, příjmení, datum narození, číslo občanského průkazu či pasu, bydliště, podpis), kteří uskuteční svůj pobyt v zařízení Pronajímatele tak, jak je toto specifikováno v článku III. nájemní smlouvy, zpracovává Správce na základě právního důvodu, který mu ukládá zákon.

V této souvislosti společnost Správce uchovává jméno, příjmení a e-mailovou adresu svých klientů i za účelem ověření spokojenosti či případné obchodní nabídky stejného charakteru, či služby, jež byla předmětem smlouvy. Právním titulem tohoto zpracování e-mailových adres, jména, příjmení tak je ochrana oprávněných práv a zájmů Správce (jakožto Pronajímatele) spočívající v zajištění zpětné vazby o průběhu pobytu od klientů a tím možnosti zlepšovat svoji nabídku a služby.

Zpětnou vazbu bude Správce zjišťovat, a tím i zpracovávat e-mailové adresy klientů jednorázovým zasláním elektronického dotazníku ke spokojenosti s průběhem pobytu (tedy obchodní sdělení). Správce bude zpětnou vazbu a tím i zpracování e-mailových adres zákazníků provádět sám, příp. prostřednictvím Zpracovatele. Výše uvedené druhy zpracování osobních údajů mohou zahrnovat profilování.

C. Použití souborů cookie a analýza webových stránek

Více informací najdete na stránce „Informace o zpracování cookies“.

ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které Správce zpracovává, jsou získávány na základě:

 • Vámi případně uděleného výslovného souhlasu a přímo od Vás (e-mailová korespondence, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulář na webu)
 • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam, atp.)
 • od třetí osoby, které jste udělil souhlas s předáním Vašich osobních údajů Správci.

DOBA ZPRACOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Vaše údaje bude Správce zpracovávat vždy jen po dobu nezbytně potřebnou pro daný účel. Doba zpracování je určena buď v rámci Vámi poskytnutého souhlasu, v uzavřené smlouvě nebo je stanovena obecně závazným právním předpisem. V žádném případě ale nepřekročí dobu tří (3) let od data poskytnutí osobních údajů.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY

Zpracování je prováděno zpravidla v sídle Správce osobami pověřenými Správcem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal Správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují Vaše právo na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

ZOOU a GDPR Vám, jakožto subjektu údajů, zakládají široká oprávnění:

Právo na informace:

 • rozsahu a účelu zpracování
 • době zpracovávání
 • zdroji osobních údajů
 • příjemce nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
 • profilování osobních údajů

Další práva spojená se zpracováním osobních údajů:

 • právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje Správce zpracovává;
 • právo na opravu zpracovávaných osobních údajů;
 • právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo na přenositelnost osobních údajů;
 • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení).

Subjekty údajů, jejichž osobní údaje Správce zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy Správce.


Výše uvedená práva můžete uplatnit písemně či e-mailem u Správce, a to prostřednictvím níže uvedených kontaktů.

Email:info@chatateraska.cz

Pokud se budete domnívat, že Správce provádí zpracování Vašich osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat Správce o vysvětlení nebo odstranění závadného stavu. Pokud by Správce na Vaši žádost nereflektoval, máte možnost obrátit se se svým problémem na dozorový úřad, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.